Surat Al Kahfi Latin

Surat Al Kahfi Latin

Surat Al Kahfi Latin . Sobat Warna, Silahkan buat anda yang ingin membaca Surat Al kahfi, Kami menyajaikan dalam bentuk tulisan latin, untuk memudahkan anda lam hal membaca Al-Qur'an khususnya yang belum mengetahui dan faham bacaan tulisan arab, Mudah-mudahan ini bermanfaat. 

Dibawha ini kami sajikan  surah al Kahfi berserta terjemahnya supaya anda lebih memahami isi kandungan yang ada di surat al kahfi, Silahkan simah berikut ini:

Surat Al Kahfi Latin 

Juz  15 surat ke 18 diwahyukan di Mekah

Surat Al kahfi (Gua)

Bismillahir rahmaanir rahiim
1. Alhamdu lillaahil ladzi anzala ‘alaa abdihil kitaaba wa lam yaj’al lahuu ‘iwajaa

2. Qayyimal li yundzira ba’san syadiidamMil ladunhuwa yubasysyiral mu’miniinal ladziina ya’maluunash shaalihaati anna lahum ajran hasana

3. Maakitsiina fiihi abadaa

4. Wa yundziral ladziina qaalut takhadzal lahuu waladaa

5. Maa lahum bihii min ‘ilmiw wa la ali aabaa-ihim kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim iy yaquuluuna illaa kadzibaa

6. Fa la’allaka baakhi’un nafsaka ‘alaa aatsaarihim il lam yu’minuu bi haadzal hadiitsi asafaa

7. Innaa ja’alnaa maa ‘alal ardhi ziinatal lahaa li nabluwahum ayyuhum ahsanu ‘amala

8. Wa innaa la jaa’iluuna maa ‘alaihaa sha’iidan juruzaa

9. Am hasibta anna ash-haabal kahfi war a-qiimi kaanu min aayaatinaa ‘ajabaa

10. Idz awal fityatu ilal kahfi fa qaaluu rabbanaa aatinaa mil ladunka rahmataw wa hayyi’ lanaa min amrinaa rasyadaa

11. Fa dharabnaa ‘alaa aadzaanihim fil kahfi siniina ‘adadaa

12. Tsumma ba’atsnaahum li na’lama ayyul hizbaini ahshaa li maa labitsuu amadaa

13. Nahnu naqushshu ‘alaika naba-ahum bil haqqi innahum fityatun aamanuu bi rabbihim wa zidnaahum hudaa

14. Wa rabathnaa ‘alaa quluubihim idz qaamuu fa qaaluu rabbunaa rabbus samaawaati wal arhi lannas’uwa min duunihii ilaahal la qad qulnaa idzan syathathaa

15. Haa-ulaa-I qaumunat takhadzuu min duunihii aalihatal laulaa ya’tuuna ‘alaihim bi sulthaanim bayyinin fa man azhlamu mim manif taraa ‘ alallaahi kadzibaa

16. Wa idzi’ tazaltumuuhum wa maa ya’buduuna illallaha fa’wuu ilal kahfi yansyurlakum rabbakum mir rahmatihii wa yuhayyi’ lakum min amrikum mirfaqaa

17. Wa tarasy syamsa idza thala’at tazaawaru ‘an kahfihim dzaatal yamiini wa idzaa gharabat taqridhuhum dzaatasy syimaali wa hum fii fajwatim minhu dzaalika min aayaatillaahi may yah dillaahu fa huwal muhtadi wa may yudhil fa lan tajida lahuu waliyyam mursyidaa

18. Wa tahsabuhum aiqaazhaw wa hum ruquuduw wa nuqallibuhum dzaatal yamiini wa dzaatasy syimaali wa kalbuhum baasithun dziraa’aihi bil washiidi lawith thala’ta ‘alaihim la wallaita minhum firaaraw wa la muli’ta minhum ru’baa

19. Wa kadzaalika ba’atsnaaahum li yatasaa aluu banahum qaala qaa-ilum minhum kam labitstum qaalu labitsnaa yauman au ba’dha yaumin qaaluu rabbukum a’lamu bi maa labitstum fab ‘atsuu ahadakum bi wariqikum haadzihii ilal madiinati fal yanzhur ayyuhaa azkaa tha’aaman fal ya’tikum bi rizqim minhu wal yatalaththaf wa laa yusy’iranna bikum ahadaa

20. Innahum iy yazh-haruu ‘alaikum yarjumuukum au yu’iiduukum fii millatihim wa lan tuflihuu idzan abada21. Wa kadzaalika a’tsarnaa ‘alaihim li ya’lamuu anna wa’dallaahi haqquw wa annas saa’ata laa raiba fiihaa idz yatanaa za’uuna bainahum amrahum fa qaalub nu ‘alaihim bun-yaanar rabbuhum a’lamu bihim qaalal ladziina ghaalabuu ‘alaa amrihim la nattakhidzanna ‘alaihim masjidaa

22. Sa yaquuluuna tsalaatsatur raabi’uhum kalbuhum wa yaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wa yaquuluuna sab’atuw wa tsaminuhum kalbuhum qur rabbi a’lamu bi ‘iddatihim maa ya’lamuhum illaa qaliilun fa laa tumaari illaa miraa-an zhaahirraw wa laa tastafti fiihim minhum ahadaa

23. Wa laa taquulanna li syai-in innii faa’ilun dzaalika ghadaa

24. Illa ay yasyaa-allahu wadz kur rabbaka idza nasiita wa qul ‘asaa ay yahdiyani rabii li aqraba min haadzaa rasyadaa

25. Wa labitsuu fii kahfihim tsalaatsa mi-atin siniina waz daaduu tis’aa

26. Qulillahu a’lamu bi maa labitsuu lahuu ghaibus samaawaati wal ardhi abshir bihii wa asmi’ ma lahum min duunihii miw waliyyiw wa laa yusriku fii hukmihii ahadaa

27. Watlu maa uuhiya ilaika min kitaabi rabbika laa mubaddila li kalimaatihii wa lan tajida min duunihii multahadaa

28. Wash bir nafsaka ma’al ladziina yad’uuna rabbahum bil ghadaati wal ‘asyiyyi yuriiduuna wajhahuu wa laa ta’du ‘ainaaka ‘anahum turiidu ziinatal hayaatid dunyaa wa la tuthi’ man aghfalna qalbahuu ‘an dzikrinaa wat taba’a hawaahu wa kaana amruhu furuthaa

29. Wa quill haqqu mirabbikum fa man syaa-a fal yu’miw wa man syaa-a fal yakfur innaa a’tadnaa lizh zhaalimiina naaran ahaatha bihim suraadiquhaa wa iy yastaghiitsuu yughaatsuu bi maa-in kal muhli yasywil wujuuha bi’sasy syaraabu wa saa-at murtafaqaa

30. Innal ladziina aamanu wa ‘amilush shaalihaati inna la nudhii’u ajra man ahsana ‘amalaa

31. Ulaa-ika lahum jannaatu ‘adnin tajri min tahtihumul anhaaru yuhallauna fiihaa min asaawira min dzahabiw wa yalbasuuna tsiyaaban khudram min sundusiw wa istabraqim muttaki-iina fiiha ‘alal araa-iki ni’mats tsawabu wa hasunat murtafaqaa

32. Wadh rib lahum matsalarrajulaini ja’al naa li ahadihimaa jannataini min a’naabiw wa hafafnaahumaa bi nakhliw wa ja’alnaa bainahumma zar’aa

33. Kiltal jannataini aatat ukulahaa wa lam tazhlim minhu syai-aw wa fajjarnaa khilaalahumaa naharaa

34. Wa kaana lahuu tsamarun fa qaala li shaahibihii wa huwa yuhaawiruuhuu ana aktsaru minka maalaw wa a’azzu nafaraa

35. Wa dakhala jannatahuu wa huwa zhaalimul nafsihii qaala maa azhunnu an tabiida haadzihii abadaa

36. Wa maa azhunnus saa’ata qaa-imataw wa la-ir rudittu ilaa rabbi la ajidanna khairam minhaa munqalabaa

37. Qaala lahuu shaahibuhuu wa huwa yuhaawiruhuu a kafarta bil ladzii khalaqaka min turrabin tsumma min nuthfatin tsumma sawwaaka rajulaa

38. Laakinna huwallahu rabii wa laa usyriku bi rabbi ahadaa

39. Wa laulaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa-allahu la quwwata illaa billaahi in tarani ana aqalla minka maalawa wa waladaa

40. Fa ‘asaa rabbi ay yu’tiyani khairam min jannatika wa yursila ‘alaihaa husbaanam minas samaa-i fa tushbiha sha’iidan zalaqaa

41. Au yushbiha maa-uhaa ghauran fa lan tastathii’a a lahuu thalabaa

42. Wa uhiithaa bi tsamarihii fa ashbaha yuqallibu kaffaihi ‘alaa maa anfaqa fii haa wa hiya khaawiyatun ‘alaa ‘uruusyihaa wa yaquulu ya laitanii lam usrik bi rabbi ahadaa

43. Wa lam takul lahuu fi atuy yanshuruhuu nahuu min duunillaahi wa maa kaana muntashiraa

44. Hunaalikal walaayatu lillaahil haqqi huwa khairun tsawaabaw wa khairun ‘uqbaa45. Wadh rib lahum matsalal hayaatid dun-yaa ka maa-in anzalnaahu minas samaa-I fakh talatha bihii nabaatul ardhi fa ashbaha hasyiiman tadzruuhur riyaahu wa kaanallaahu ‘alaa kulli syai-im muqtadiraa

46. Almaalu wal banuuna ziinatul hayaatid dun-yaa wal baaqiyatush shaalihaatu khairun ‘inda rabbika tsawaabaw wa khairun amalaa

47. Wa yauma nusayyirul jibaala wa taral ardha baarizataw wa hasyarnaahum falam nughaadir minhum ahada48. Wa ‘uridhuu ‘alaa rabbika shaffal la qad ji’tumuunaa ka maa khalaqnaakum awwala marratim bal za’amtum al lan naj’ala lakum mau’idaa

49. Wa wudhi’alkitaabu fa taral mujrimiina musyfiqiina mim maa fiihi wa yaquuluuna yaa wailatanaa maali haadzal kitaabi laa yughaadiru shaghiirataw wa laa kabiiratan illa ahshaahaa wawajaduu maa ‘amiluu haadhiraw wa laa yazhlimuu rabbuka ahadaa

50. Wa idz qulnaa lil malaa-ikatis juduu li aadama fa sajaduu illaa ibliisa kaana minal jinni fa fasaqa ‘an amri rabbihi afa tattakhidzuunahuu wa dzurriyyatahuu auliyaa-a min duunii wa hum lakum aduwwum bi’sa lizh zhaalimiina badalaa

51. Maa asyhattuhum khalqas samaawaati wal ardhi wa laa khalqas samaawaati wal ardhi wa laa anfusihim wa maa kuntu muttakhidzal mudhilliina ‘adhudaa

52. Wa yauma yaquuluu naaduu syurakaaiyal ladziina za’amtum fa da’auhum fa lam yastajiibuu lahum wa ja’alnaa bainahum maubiqaa

53. Wa ra-al mujrimuunan naara fa zhannuu annahum muwaaqi’uuhaa wa lam yajiduu ‘anha mashrifaa

54. Wa la qad sharrafnaa fii haadzal qur-aani lin naasi min kulli matsaliw wa kaanal insaanu aktsara syai-in jadalaa

55. Wa maa mana’an naasa ay yu’minuu idz ja-ahumul hudaa wa yastaghfiruu rabbahum illaa an ya’tiyahumul ‘adzaabu qubulaa

56. Wa maa nursilul mursaliina illa mubasysyiriina wa mundziriina wa yujaadilul ladziina kafaruu bil baathili li yud-hidhuu bihil haqqa wat takhadzuu aayaatii wa maa undziruu huzuwaa

57. Wa wan azhlamu min man dzukkira bi aayaati rabbihii fa a’radha ‘anha wa nasiya ma qaddamat yadaahu innaa ja’alnaa’alaa quluubihim akinnatan ay yaf qahuuhu wa fii aadzaanihim waqraw wa in tad’uhum ilal hudaa fa lay yahtaduu idzan abadaa

58. Wa rabbukal ghafuuru dzur rahmati lau yu-aakhidzuhum bi maa kasabuu la ‘ajjala lahumul ‘adzaaba bal lahum mau’idul lay yajiduu min duunihii mau-ilaa

59. Wa tilkal quraa ahlaknaahum lamma zhalamuu wa ja’alna li mahlikihim mau’idaa

60. Wa idz qaala muusaa li fataahu laa abrahuu hatta ablugh majma’al Bahraini au amdhiya huqubaa

61. Fa lammaa balaghaa majma’a bainihimaa nasiyaahuutahumaa fat takhadza sabii lahuu fil bahri sarabaa

62. Fa lammaa jaawazaa qaala li fataahu aatinaa ghadaa-anaa la qad laqiinaa min safarinaa haadzaa nashabaa

63. Qaala a ra-aita idz awainaa ilash shakhrati fa innii nasiitul huuta wa maa ansaaniihu illasy syaithaanu an adzkurahuu wat takhadza sabiilahuu fil bahri ‘ajabaa

64. Qaala dzaalika maa kunnaa nabghi fartadda ‘alaa aatsaarihimaa qashashaa

65. Fa wajadaa ‘abdam min ‘ibaadinaa aatainaahu rahmatam min ‘indinaa wa ‘allamnaahu mil laduunaa ‘ilmaa

66. Qaala lahuu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mim maa ‘ullimta rusydaa

67. Qaala innaka lan tastathii’a ma’iya shabraa

68. Wa kaifa tashbiru ‘alaa maa lam tuhith bihii khubraa

69. Qaala sa tajidunii in syaa-allahu shaabiraw wa laa a’shii laka amraa

70. Qaala fa init taba’tanii fa laa tas-alnii ‘an syai-in hatta uhditsa laka minhu dzikraa

71. Fan thalaqaa hatta idza rakibaa fissafiinati kharaqahaa qaala a kharaqtahaa li tughriqa ahlahaa la qad ji’ta syai-an imraa

72. Qaala alam aqul innaka lan tastathii’a ma’iya shabraa

73. Qaala laa tu-aakhidznii bi maa nasiitu wa laa turhiqnii min amrii ‘usra

74. Fan thalaqaa hatta idza laqiyaa ghulaaman fa qatalahuu qaala a qatalta nafsan zakiyyatam bi ghairi nafsil la qad ji’ta syai-in nukraa

Juz 16

75. Qaala alam aqul laka innaka lan tasthii’a ma’iya shabraa

76. Qaala in sa-altuka ‘an syai-im ba’dahaa fa laa tushaahibnii qad balaghta mil ladunnii ‘udzraa

77. Fan thalaqaa hatta idzaa atayaa ahla qaryatinis that’amaa ahlahaa fa abau ayyudhayyifuuhumaa fa wajadaa fiihaa jidaaray yuriidu ay yanqadhdha fa aqaamahuu qaala lau syi’ta lat tkhadzta ‘alaihi ajraa

78. Qaala haadzaa firaaqu bainii wa bainika sa-unabbi-uka bi ta’wiili maa lam tas tathi’ ‘alaihi shabraa

79. Ammas safiinatu fa ka kaanat li masaakiina ya’maluuna fil bahri fa arattu an a’iibahaa wa kaana waraa-ahum malikuy ya’khudzu kulla safiinatin ghashbaa

80. Wa ammal ghulaamu fa kaana abawaahu mu’minaini fa khasyiinaa ay yurhiqahumma tughyaanaw wa kufra

81. Fa aradnaa ay yubdilahumaa rabbuhumaa khairam minhu zakaataw wa aqraba ruhmaa

82. Wa ammal jidaaru fa kaana li ghuamaini yatiimaini fil madiinati wa kaana tahtahuu kanzul lahumaa wa kaana abuuhumaa shaalihan fa araada rabbuka ayyablughaa asyuddahumma wa yastakhrijaa kanzahummaa rahmatam mir rabbika wa maa fa’altuhuu ‘an amrii dzaalika ta’wiilu maa lam tasthi’ ‘alaihi shabraa

83. Wa yas-aluunaka ‘an dzil qarnaini qul atluu’alaikum minhu dzikraa

84. Inna makkannaa lahu fil ardhi wa aatainaahu min kulli syai-in sababba

85. Fa atba’a sababaa

86. Hatta idzaa balagha maghribasy syamsi wajadahaa taghrubu fii ‘ainin hami-atiw wa wajada ‘indahaa qauman qulnaa yaa dzal qarnaini immaa an tu’adzdziba wa immaa an tattakhidza fiihim husnaa

87. Qaala ammaa man man zhalama fa saufa nu’adzdzibuhuu tsumma yuraddu ilaa rabbihi fa yu’adzdzibuhuu ‘adzaaban nukraa

88. Wa amma man aamana wa ‘amila shaalihan fa lahu jazza-anil husna wa sana quulu lahuu min amrinaa yusraa

89. Tsumma atba’a sababba

90. Hatta idza balagha mathli’asy syamsi wajadahaa tathlu’u ‘alaa qaumil lam naj’al lahum min duunihaa sitraa

91. Ka dzaalika wa qad ahathnaa bi maa ladaihi khubraa

92. Tsumma atba’a sababaa

93. Hatta ‘idzaa balagha bainas saddaini wajada min duunihimaa qaumal laa yakaaduunaa yafqahuuna qaulaa

94. Qaaluu ya dzal qarnaini inna ya’juuja wa ma’juuja mufsiduuna fil ardhi fa hal naj’alu laka kharjan ‘alaa an taj’ala bainanaa wa bainahum saddaa

95. Qaala maa makkanni fiihi rabbi khairun fa a’iinuunii quwwatin aj’al bainakum wa bainahum radmaa

96. Aatuunii zubaral hadiidi hatta idzaa saawa bainash shadafaini qaalan fikhuu hatta idza ja’alahuu naaran qaala aatuunii ufrigh ‘alaihi qithraa

97. Fa masthaa’uu ay yazh-haruuhu wa mas tathaa’uu lahuu naqbaa

98. Qaala haadzaa rahmatum mir rabbi fa idzaa jaa-a wa’du rabbi ja’alahuu dakkaa-a wa kaana wa’du rabbi haqqaa

99. Wa taraknaa ba’dhaahum yauma-idziy yamuuju fii ba’dhiw wa nufikha fish shuuri fa jama’nahum jam’aa

100. Wa ‘aradhnaa jahannama yauma idzil-lil kaafiriina ‘ardhaa

101. Alladziina kaanat a’yunuhum fii ghithaa-in ‘an dzikrii wa kaanuu laa yastathii’uuna sam’aa

102. A fa hasiballadziina kafaruu ay yattakhidzuu ‘ibaadii min duunii auliyaa-a innaa a’tadnaa jahannama lil kaafiiriina nuzulaa

103. Qul hal nunabbi-ukum bil akhsariina a’maalaa

104. Alladziina dhalla sa’yuhum fil hayaatid dun-yaa wa hum yahsabuuna annahum yuhsinuuna shun’aa

105. Ulaa-ikal ladziina kafaruu bi aayati rabbihim w ali qaa-ihii fa habithat a’maaluhum fa laa nuqiimu lahum yaumal qiyaamati waznaa

106. Dzaalika jazaa-uhum jahannamu bi maa kafaruu wat takhadzuu aayaatii wa rusulii huzuwaa

107. Innal ladziina aamanuu wa ‘amilush shaalihaati kaanat lahum jannaatul Firdausi nuzulaa

108. Khaalidiina fiihaa la yabghuuna ‘anhaa hiwalaa

109. Qul lau kaanal bahru midaadal li kalimaati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi wa lau ji’naa bi mitslihii madadaa

110. Qul innamaa ana basyarum mitslukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahuw waahidun fa man kaana yarjuu liqaa-a rabbihii fal ya’mal ‘amalan shaalihaw wa laa yusrik bi ‘ibaadati rabbihii ahadaa


Demikianlah Surat Al Kahfi Latin  mudah-mudahan ini bisa membantu anda dalam proses belajar membaca Al-qura'an sebelum anda mengenai lebih pintar tulisan Arah Al qur'an. terimakash

Posted by Fitri Jahe
Warna Sahabat Updated at: Saturday, June 20, 2015